Thai  Thai

ทัวร์ภูเรือ

ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูเรือ

 โปรแกรมทัวร์ภูเรือ


วันที่ 1 ของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ทุ่งทานตะวัน - พระธาตุศรีสองรัก – ชาโต้ เดอ เลย
06.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่านจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ซึ่งจะรอให้การต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวกสัมภาระ ก่อนการเดินทางให้เรียบร้อย
06.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย โดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี
08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย พร้อมชมทุงทานตะวัน (ตามฤดูกาล) หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. หลังอาหารให้ท่านอิสระได้พักผ่อนอิริยาบถภายในที่พักตามอัธยาศัย แล้วสักพักจะนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีสองรัก มีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง(เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง(แขวงคำม่วน) และอีกมากมายแถบลุ่มน้ำโขง พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสิกเจดีย์ (หมายถึงเจดีย์สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศให้พระศาสนา โดยไม่กำหนดว่าต้องเก็บรักษาสิ่งใด) สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือ ชาโต้ เดอ เลย เป็นสวนองุ่นที่มีพื้นที่นับพันไร่ มีทั้งองุ่นที่รับประทานสดและองุ่นสำหรับผลิตไวน์ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมภายในสวนได้และบริเวณด้านหน้าเป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลองุ่นสด ผักปลอดสารพิษ ไวน์ชาโต้ เดอ เลย บรั่นดี วิคตอรี่และสินค้าที่ระลึกต่างๆ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัย


วันที่ 2 ของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติภูเรือ – เขาค้อ – เขาย่า – พระตำหนักเขาค้อ
05.30 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูเรือเป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน จุดที่น่าสนใจบนอุทยานแห่งชาติภูเรือ จุดชมทิวทัศน์เดโช เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ในวันที่อากาศดีนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภูต่างๆของเมืองเลยได้ ผาโหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก จากจุดนี้จะมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่ง และทะเลภูเขาสลับซับซ้อน ยอดภูเรือ เป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานฯ
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านอิสระได้พักผ่อนอิริยาบถภายในที่พักตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านอำลาออกจากที่พักนำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ พระตำหนักเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและทรงตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเขาค้อและอำเภอใกล้เคียง ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ ที่ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เจดีย์แห่งนี้ชาวเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองราชย์ 50 ปี ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ภายในเก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ทหาร ตำรวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525 และ นำท่านออกเดินทางสู่ ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถังและอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร


วันที่ 3 ของการเดินทาง ไร่บีเอ็น – ภูหินร่องกล้า – ลานหินแตก – ลานหินปุ่ม – ผาชูธง – กรุงเทพ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. หลังอาหารนำท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านอกเดินทางสู่ ไร่บีเอ็น ไร่ บี เอ็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวที่นิมซื้อพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวสด ๆ นานาชนิดตามฤดูกาล เช่น บรอคคอรี่ ฟักแม้ว ผักกาดแก้ว มะเขือม่วง มะระหวาน สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ น้อยหน่าออสเตรเลีย แมคคาเดเมียนัท อโวคาโด ลูกพลับ ผลไม้แปรรูปทั้งอบแห้ง กวน แช่อิ่ม และแยม รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด เช่น เบิร์ด ออฟ พาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ร้านอาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร จากนั้น ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า แหล่งที่ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ แต่ในปัจจุบันคงใช้แต่ความสงบ ความร่มรื่น ความงดงามแห่งธรรมชาติ ที่แอบแฝงเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวิทยาให้ผู้เยี่ยมเยือนได้สัมผัส และเรียนรู้ ทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ภูหินร่องกล้า เคยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งฐานที่มั่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
โทร. 02-1641001-7, แฟกซ์: 02-1641010, อีเมล์: sales@thai-tour.info

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com