Thai  Thai

โครงการเกษตรที่ราบสูง

โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง
โครงการเกษตรที่ราบสูง

   วันที่ 16 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสบกกฝั่งขวา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อจับจองที่ทำกินโดยชาวเขา บ้านขุนน้ำคำ ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก ทางราชการจึ่งได้ทำการอพยพราษฎรบ้านขุนน้ำคำ ลงมาอยู่ในพื้นที่ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิกัด PC316434  ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเสด็จประมาณ 5 กิโลเมตร 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได่พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านธารทอง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่ เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าให้สถานีเป็นแหล่งจ้างงานผลิตอาหารที่ปลอดภัยและในขณะเดียวกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี จนกระทั่งนำไปผลิตในที่ดินของตนเองสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนได้ รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป 

ด้วยพื้นที่ดังกล่าวถูกบุกรุกทำลายและประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้อยู่ติดกับชายแดน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญ อาจจะกระทบต่อความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ไม่ดีพอจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง โดยเน้นในเรื่องการให้คนอยุ่ร่วมกับป่าได้อย่างผสมกลมกลืน
การดำเนินการของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทองจึงมีทั้ง การฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศน์ และจ้างแรงงานราษฎรเพื่อให้มีรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้จากสถานีเพื่อที่จะ ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดราบได้ที่ยั่งยืน ไม่บุกรุกทำลายป่าและมีที่อยู่และที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ซึ่งสถานีได้เน้นปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักปลอดสารพิษรวมถึงการหาตลาดเพื่อจำหน่ายให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วม โครงการกับทางสถานีด้วย
และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปยังสถานีฯเพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่จะมุ่ง มั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com